Disclaimer

Disclaimer

1. De webpagina's van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang zijn in eigendom en beheer van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang.

2. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.benchmarkkinderopvang.nl van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

3. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid,  actualiteit en toegankelijkheid van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden dan wel verouderingen in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina's verstrekt door of namens de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang.

4. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door de kinderopvangorganisaties aangeleverde informatie te controleren en desgewenst te herstellen, aan te vullen of te verwijderen. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang zal zulks doen geschieden op de kortst mogelijke termijn.

De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang is geenszins aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, geleden door derden ten gevolge van wijziging, aanvulling of verwijdering van informatie.

5. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.benchmarkkinderopvang.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt. Wanneer de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang links naar internetsites van derden vermeldt, betekent dit niet een aanbeveling, advies of aanbod door de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang van de via die website aangeboden informatie of diensten.

6. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

7. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op informatie en afbeeldingen, en de hiermee verbonden informatie berusten bij de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

8. Op alle dienstverlening van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, de met haar gesloten overeenkomsten en, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend de website, is Nederlands recht van toepassing. In geval van vertalingen is de Nederlandstalige versie met uitsluiting van die vertalingen gezaghebbend. Alle geschillen zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

9. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging zal worden gepubliceerd. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Een moment a.u.b.